Search:
Uchwały Rady Pedagogicznej


UCHWALA NR 1/2009

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Pyskowicach

z dnia 04.03.2009

w sprawie zmiany w statucie przedszkola

 

Na podstawie art.50 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie

oświaty (t.j. w Dz.U. z 2004 r nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)


uchwala się co następuje:

§1

 

Rada Pedagogiczna wprowadziła następujące zmiany do statutu:

 

- w § 16 pkt.2 podpunkt 4 nabiera brzmienie:

  w pierwszej kolejności przyjmowane do przedszkola są:

1. dzieci 6 letnie (obowiązek szkolny)

2. dzieci 5 letnie

3. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci

4. dzieci z rodzin zastępczych

5. dzieci-rodziców pracujących zawodowo

6: dzieciz rodzin wielodzietnych

7. rodzeństwo dzieci już uczęszczających

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

 

§4

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2009 r.Uchwała

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2

w Pyskowicach

z dnia: 30.12.2010

w sprawie zmian w statucie przedszkola


 


 


 


         Na podst. art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty


(Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


 


 


                                               § 1


 


         W statucie Przedszkola nr 2 w Pyskowicach uchwalonym 01.04.2009 r wprowadza się następujące zmiany;


         1. Rozdział IV § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:


              Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym


              roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany


              przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.


 


          2. Rozdział IV § 10 dodaje się punkt 4), który otrzymuje brzmienie:


              Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników określa


              Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem


              prowadzącym.


 


          3. Rozdział V § 11 pkt. 1 ust.13) otrzymuje brzmienie:


              Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie


              możliwości i potrzeb rozwojowych każdego dziecka oraz ich


              dokumentowanie za pomocą narzędzi wybranych przez nauczyciela


              z danego oddziału. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia


              nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) dla dziecka w roku szkolnym


              poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.


              Diagnozę przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym do końca XI


              i IV danego roku szkolnego.


              Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji


              o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich


              a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6 letnich.


 


          4. Rozdział VI § 16 pkt. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


              Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani


              są złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola


              w okresie od  15 marca do 15 kwietnia danego roku.


 


         5. Rozdział VI § 16 pkt 2 dodaje się ust.6), który otrzymuje brzmienie:


             Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego


             roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


 


 


                                             § 2


 


Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do opracowania i opublikowania  tekstu statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.


 


 


                                          § 3


 


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.